Gegevensbescherming

stand 28/04/2022

Gegevensbeschermingsrechtelijke aanwijzing voor de inhoud van de Naber website


Deze gegevensbeschermingsrechtelijke aanwijzing geldt voor elke op de website www.naber.com aangeboden inhoud. De bescherming van persoonsgegevens beschouwen wij als zeer belangrijk. Daarom voeren wij onze activiteiten uit in overeenstemming met de toepasbare rechtsvoorschriften ter bescherming van persoonsgegevens en ter beveiliging van gegevens. Hierna verneemt u, welke informatie wij eventueel verzamelen, hoe wij daarmee omgaan en aan wie wij ze eventueel ter beschikking stellen.

Persoonsgegevens


Via onze websites registreren wij uw persoonsgegevens (bv. namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen) voor zover u ons dergelijke gegevens vrijwillig ter beschikking stelt en met wier registratie u ingestemd hebt of voor zover de betreffende rechtsvoorschriften betreffende de bescherming van persoonsgegevens de registratie toestaan.

Bestemming


De door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend om uw aanvragen bij Naber te behandelen. Na de behandeling van de verrichting worden uw gegevens gewist. Wij zullen uw persoonsgegevens noch aan derden verkopen noch elders op de markt brengen.

Doorgeven van de gegevens aan derden


Informatie over onze klanten en prospecten zijn belangrijk voor ons en helpen ons, ons aanbod te optimaliseren. Het behoort niet tot onze transacties, deze informatie over klanten en prospecten te verkopen of op de een of andere manier aan derden door te geven.

Verwerking van ordergegevens


Wij hebben de firma shopware AG de opdracht gegeven, ons aanbod op het internet beschikbaar te stellen en technisch te begeleiden. Voor zover hierbij persoonsgegevens overgemaakt, opgeslagen en verwerkt worden, gebeurt dit volgens de instructies van de firma Naber GmbH en in het kader van een verwerking van ordergegevens conform § 28 DSGVO (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). De maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens vanwege de firma shopware AG worden door ons regelmatig gecontroleerd. Persoonsgegevens worden door de opdrachtnemer niet aan derden doorgegeven.

Toestemming


Voor marketingdoeleinden, zoals bv. online-enquêtes of productinformatie, gebruiken wij uw gegevens uitsluitend indien u uitdrukkelijk uw toestemming daarvoor gegeven hebt. De toestemming gebeurt op elektronische wijze. Ze kan te allen tijde per e-mail herroepen worden.

Communicatie- of gebruiksgerelateerde gegevens


Indien u via telecommunicatiediensten op onze websites beroep doet, worden communicatiegerelateerde gegevens (bv. internet-protocol-adres) resp. gebruiksgerelateerde gegevens (bv. gegevens over het begin en de duur van het gebruik en over de door u ingeschakelde telecommunicatiediensten) met technische middelen automatisch geproduceerd. Deze kunnen eventueel uitsluitsel over persoonsgegevens toelaten. Voor zover een registratie, verwerking en gebruik van uw communicatie- resp. gebruiksgerelateerde gegevens absoluut noodzakelijk is, is deze/dit onderworpen aan de wettelijke bepalingen ter bescherming van de privacy.

Google Analytics by Google


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van de firma Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google van deze informatie gebruik maken om uw gebruikmaking van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om nog andere met het gebruik van de website en het gebruik van het internet gepaard gaande diensten tegenover de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgemaakte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht. U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij vestigen er echter uw aandacht op dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website in hun geheel gebruik zult kunnen maken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. die van uw IP-adres) aan Google en tevens de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen doordat u de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare Browser-Plugin downloadt en installeert.

Meer gedetailleerde informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code „gat._anonymizeIp();" uitgebreid werd om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamd IP-Masking) te garanderen.

Gebruik van de YouTube dienst


Wij verbinden op onze website video’s met behulp van de dienst van de aanbieder YouTube (Google Inc.). Voor de op onze website ingelaste video’s is de door YouTube aangeboden uitgebreide modus voor bescherming van persoonlijke gegevens geactiveerd. Dat betekent, dat er alleen informatie over bezoekers van onze website worden opgeslagen, wanneer deze bezoekers beslissen, om de ingelaste video af te spelen. Niettemin kan het zijn, dat door het gebruik van de YouTube dienst informatie aan servers van YouTube/Google in de Verenigde Staten doorgegeven worden. Het zou ook kunnen zijn, dat er Cookies op uw eindtoestel worden opgeslagen. Wij kennen noch de inhoud van de geregistreerde informatie, noch hebben wij invloed op de registratie en de opslag van informatie door YouTube. Indien u niet akkoord gaat met de gegevensregistratie, dan gelieve de overeenkomstige video’s niet te starten. Verdere informatie over de registratie van uw gegevens vindt u in de Verklaring over de bescherming van persoonlijke gegevens van YouTube (Google Inc) op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


Onze aanwezigheid op social media

Deze privacyverklaring geldt voor de aanwezigheid van de firma Naber GmbH op volgende social media

Facebook: https://www.facebook.com/naber.deutschland
Instagram: https://www.instagram.com/naber_deutschland/
Pinterest: https://www.pinterest.de/naber_deutschland/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/naber-gmbh


Gegevensverwerking door sociale netwerken

Wij onderhouden openbaar toegankelijke profielen in sociale netwerken. De specifiek door ons gebruikte sociale netwerken vindt u verder hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook etc. kunnen uw gebruikersgedrag doorgaans uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde social media-inhoud (bv. Like-Buttons of reclamebanners) bezoekt. Door het bezoek aan onze social media sites worden er talrijke, in het kader van de bescherming van de privacy relevante verwerkingsprocessen op gang gebracht. Specifiek:

Wanneer u in uw social media account ingelogd bent en onze social media sites bezoekt, kan de exploitant van het social media portaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Uw persoonsgegevens kunnen in bepaalde omstandigheden echter ook geregistreerd worden wanneer u niet ingelogd bent of geen account bij het betreffende social media portaal bezit. Deze gegevensregistratie vindt in dit geval plaats bijvoorbeeld via cookies die op uw eindapparaat opgeslagen worden of door registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de zodoende geregistreerde gegevens kunnen de exploitanten van de social media portalen gebruikersprofielen opmaken, waarin uw voorkeuren en interesses gedeponeerd zijn. Op deze wijze kan er u op uw interesses afgestelde reclame binnen en buiten de betreffende social media site getoond worden. Voor zover u over een account bij het betreffende sociale netwerk beschikt, kan de op uw interesses afgestemde reclame getoond worden op alle apparaten, waarop u ingelogd bent of was.

Gelieve bovendien in acht te nemen dat wij niet alle verwerkingsprocessen op de social media portalen kunnen achterhalen. Afhankelijk van de providers kunnen er daarom eventueel bijkomende verwerkingsprocessen door de exploitanten van de social media portalen uitgevoerd worden. Voor details hierover verwijzen ij naar de gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen van de betreffende social media portalen.


Rechtsgrondslag

Onze social media sites dienen een zo alomvattend mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Hierbij gaat het om een gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen zijn gebaseerd op afwijkende rechtsgrondslagen die door de exploitanten van de sociale netwerken vermeld dienen te worden (bv. toestemming als bedoeld in art. 6 lid 1 letter A AVG).


Verantwoordelijke en gebruikmaking van rechten

Wanneer u een van onze sociale media sites (bv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het social media platform voor de bij dit bezoek op gang gebrachte gegevensverwerkingsprocessen verantwoordelijk. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) in principe zowel tegenover ons als tegenover’ de exploitant van het betreffende social media portaal (bv. tegenover Facebook) doen gelden.


Gelieve in acht te nemen dat wij ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van social media portalen niet over de hele lijn invloed op de gegevensverwerkingsprocessen van de social media portalen hebben. Onze mogelijkheden zijn maatgevend op het bedrijfsbeleid van de betreffende provider afgestemd.


Opslagduur

De direct door ons via de social media site geregistreerde gegevens worden door onze systemen verwijderd zodra u er ons toe oproept, deze te verwijderen, zodra u uw instemming met de opslag herroept of zodra het doel voor de gegevensopslag wegvalt. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.


Op de opslagduur van uw gegevens die door de exploitanten van de sociale netwerken voor eigen doeleinden opgeslagen worden, hebben wij geen invloed. Gelieve u voor details in dit verband direct bij de exploitanten van de sociale netwerken (bv. in hun privacyverklaring, zie hieronder) te informeren.


Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht, kosteloos informatie over oorsprong, ontvanger en opzet van uw opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. Bovendien hebt u een recht op verweer, op gegevensoverdraagbaarheid en een recht tot het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Verder kunt u de correctie, blokkering, verwijdering en in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen.


Sociale netwerken in detail

Facebook

Wij beschikken over een profiel bij Facebook. Provider van deze dienst is de firma Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Ierland) (onderstaand Meta). De geregistreerde gegevens worden volgens Meta ook aan de VS en aan andere derde landen overgedragen.

U kunt uw reclame-instellingen zelfstandig in uw gebruikersaccount aanpassen. Klik hiervoor op volgende link en log in:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De gegevensoverdracht aan de VS wordt op de standaard contractclausules van de EU-commissie gebaseerd.
Details vindt u hier:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum and
https://www.facebook.com/help/566994660333381.

Voor details verwijzen wij naar de privacyverklaring van Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

De onderneming beschikt over een certificering conform de „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die de naleving van Europese gegevensbeschermingsstandaarden bij gegevensverwerkingen in de VS dient te garanderen. Iedere conform de DPF gecertificeerde onderneming gaat de verplichting aan, deze gegevensbeschermingsstandaarden in acht te nemen. Bijkomende informatie hierover krijgt u van de provider via volgende link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


Instagram

Wij beschikken over een profiel bij Instagram. Provider van deze dienst is de firma Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Ierland).

De gegevensoverdracht aan de VS wordt op de standaard contractclausules van de EU-commissie gebaseerd.
Details vindt u hier:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://privacycenter.instagram.com/policy/ and
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor details over de omgang met uw persoonsgegevens verwijzen wij naar de privacyverklaring van Instagram:
https://privacycenter.instagram.com/policy/.

De onderneming beschikt over een certificering conform de „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die de naleving van Europese gegevensbeschermingsstandaarden bij gegevensverwerkingen in de VS dient te garanderen. Iedere conform de DPF gecertificeerde onderneming gaat de verplichting aan, deze gegevensbeschermingsstandaarden in acht te nemen. Bijkomende informatie hierover krijgt u van de provider via volgende link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


Pinterest


Wij beschikken over een profiel bij Pinterest. Exploitant is de firma Pinterest Europe Ltd., Palmer-ston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland (Ierland). Voor details over de omgang met uw persoonsgegevens verwijzen wij naar de privacyverklaring van Pinterest:
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.


LinkedIn

Wij beschikken over een profiel bij LinkedIn. Provider is de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland (Ierland). LinkedIn maakt gebruik van reclamecookies.

Als u LinkedIn-reclamecookies wenst het deactiveren, maakt u gebruik van volgende link:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

De gegevensoverdracht aan de VS wordt op de standaard contractclausules van de EU-commissie gebaseerd.
Details vindt u hier:
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa and
https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Voor details over de omgang met uw persoonsgegevens verwijzen wij naar de privacyverklaring van LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Automatisch geregistreerde gegevens die geen persoonsgegevens zijn


Wanneer y op onze websites beroep doet, wordt er occasioneel automatisch (m.a.w. niet via een registratie) informatie verzameld die niet aan bepaalde persoon toegewezen is (bv. gebruikte internetbrowser en besturingssysteem; domeinnaam van de door u voor het laatst bezochte website, aantal bezoeken; gemiddelde verblijftijd; opgeroepen pagina’s). Wij maken gebruik van deze informatie om de aantrekkelijkheid van onze website vast te stellen en het prestatievermogen en de inhoud daarvan te verbeteren.

Uw rechten


Indien u met de opslag van uw persoonsgegevens niet meer akkoord bent of als deze onjuist geworden zijn, zullen wij op passend verzoek in het kader van de wettelijke bepalingen voor de schrapping, correctie of blokkering van uw gegevens zorgen. U hebt het recht, inlichtingen te krijgen over alle persoonsgegevens die wij over u opgeslagen hebben. Details over het recht op informatie regelt de Duitse wet op de bescherming van de privacy (BDSG, in het bijzonder § 15) en Duitse wet op de bescherming van de privacy – nieuw (BDSG-neu § 34 e.v.). Onze contactgegevens luiden:

Naber GmbH, Enschedestr. 24, D-48529 Nordhorn, tel.: +49 5921 704-0, naber(at)naber.com


"Cookies" – informatie die automatisch op uw computer opgeslagen wordt


De meeste door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie automatisch weer van uw harde schijf gewist. Deze zogenaamde “sessiecookies” worden bijvoorbeeld benodigd om uw de functie van het winkelmandje op meerdere met elkaar verbonden pagina’s aan te bieden. Bovendien gebruiken wij ook cookies die op de harde schijf bij u blijven. Bij nog andere bezoekjes wordt dan automatisch gedetecteerd dat u aan onze site al eens een bezoekje gebracht hebt en aan welke ingevoerde gegevens en instellingen u de voorkeur geeft. Deze tijdelijke of permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en worden na de vooropgestelde tijdspanne weer automatisch gewist, waarbij de looptijd – wanneer u weer op onze online-shop beroep doet – deels dienovereenkomstig verlengd wordt. De cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker en veiliger te maken. Ze maken het voor ons mogelijk om op de website uw aandacht bijvoorbeeld te vestigen op informatie die speciaal op uw interesses afgestemd werd. De cookies dienen dan ook om het surfen op onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De meeste browsers beschikken over functies, waarmee de acceptatie van cookies geweigerd kan worden resp. na beëindiging van het bezoek aan een website de door deze laatste geaccepteerde cookies gewist kunnen worden. Zonder cookies kunt u van bepaalde functies in de online-shop geen gebruik maken.

Veiligheid


Naber treft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens tegen een onopzettelijke of onrechtmatige schrapping, wijziging of tegen verlies en tegen een ongewettigde overmaking of tegen een onbevoegde toegang te beschermen.


Links naar andere websites


De Naber website omvat links naar andere websites. Naber is voor de gegevensbeschermingsrichtlijnen of voor de inhoud van deze andere websites niet verantwoordelijk.

Vragen en opmerkingen


Indien u vragen of opmerkingen over deze gegevensbeschermingsrichtlijn hebt, verzoeken wij u, op “Contact” in de bovenste regel van het beeldschermvenster te klikken en ons per e-mail te informeren. In functie van de verdere ontwikkeling van het internet zullen wij ook onze gegevensbeschermingsrichtlijn doorlopend aanpassen. Wijzigingen zullen wij op deze website tijdig bekendmaken. Daarom dient u deze website regelmatig op te roepen om naar de actuele stand van de gegevensbeschermingsrichtlijn te informeren.

Registratie op onze website


De betrokken persoon heeft de mogelijkheid, zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking met vermelding van persoonsgegevens te registreren. Welke persoonsgegevens daarbij aan de firma Naber GmbH overgemaakt worden, blijkt uit het betreffende invoermasker dat voor de registratie gebruikt wordt. De door de betrokken persoon ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor het interne gebruik bij de firma Naber GmbH en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De firma Naber GmbH kan ervoor zorgen dat de persoonsgegevens doorgegeven worden aan één of meerdere orderverwerkers, bijvoorbeeld een pakketvervoerder, die de persoonsgegevens eveneens uitsluitend voor een intern gebruik, dat aan de firma Naber GmbH overgelaten wordt, gebruikt/gebruiken.

Abonnement op onze nieuwsbrief


Op de website van de firma Naber GmbH wordt de gebruikers de mogelijkheid gegeven, op de nieuwsbrief van onze onderneming een abonnement te nemen. Welke persoonsgegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief aan de firma Naber GmbH overgemaakt worden, blijkt uit het hiervoor gebruikte invoermasker.

De firma Naber GmbH informeert haar klanten en zakenpartners op regelmatige tijdstippen aan de hand van een nieuwsbrief over aanbiedingen van de onderneming. De nieuwsbrief van onze onderneming kan door de betrokken persoon in principe slechts dan ontvangen worden indien
(1) de betrokken persoon een bij ons geregistreerde dealer is en over een geldig e-mailadres beschikt;
(2) de betrokken persoon zich voor de verzending van de nieuwsbrief registreert.
Aan het door een betrokken persoon voor het eerst voor de verzending van de nieuwsbrief geregistreerde e-mailadres wordt om juridische redenen een bevestigingsmail via de Double-Opt-In-procedure verzonden. Deze bevestigingsmail dient ter controle, of de titularis van het e-mailadres als betrokken persoon de ontvangst van de nieuwsbrief geautoriseerd heeft.

De in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend voor de verzending van onze nieuwsbrief gebruikt. Verder kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail geïnformeerd worden, voor zover dit voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een dienovereenkomstige registratie noodzakelijk is, zoals dit ingeval van wijzigingen aan het aanbod van de nieuwsbrief of bij een wijziging van de technische omstandigheden het geval zou kunnen zijn. De in het kader van de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokken persoon te allen tijde opgezegd worden. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokken ons voor de verzending van de nieuwsbrief verstrekt heeft, kan te allen tijde herroepen worden. Met het oog op de herroeping van de toestemming is in elke nieuwsbrief een betreffende link te vinden. Verder bestaat de mogelijkheid, zich te allen tijde ook direct op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking voor de verzending van de nieuwsbrief uit te schrijven of dit de verantwoordelijke voor de verwerking op een andere manier mee te delen.

Newsletter-Tracking


De nieuwsbrieven van de firma Naber GmbH omvatten zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurgrafiek die ingebed wordt in e-mails die in het HTML-formaat verzonden worden om een aantekening en een analyse van logbestanden mogelijk te maken. Daardoor kan een statistische analyse van het slagen of mislukken van online-marketingcampagnes doorgevoerd worden. Aan de hand van de ingebedde telpixel kan de firma Naber GmbH vaststellen, of en wanneer een e-mail door een betrokken persoon geopend werd en welke in de e-mail vermelde links door de betrokken persoon opgeroepen werden.

Dergelijke via de in de nieuwsbrieven vermelde telpixels verzamelde persoonsgegevens worden door de firma Naber GmbH opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van nieuwsbrieven te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan de interesses van de betrokken persoon aan te passen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Betrokken personen zijn te allen tijde gerechtigd, de betreffende afzonderlijke, via de Double-Opt-In- procedure afgelegde toestemmingsverklaring te herroepen. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. Een opzegging van de ontvangst van de nieuwsbrief beschouwt de firma Naber GmbH automatisch als herroeping.

Contactmogelijkheid via de website


De website van de firma Naber GmbH omvat op grond van wettelijke voorschriften gegevens die een snelle elektronische contactopname met onze onderneming en een directe communicatie met ons mogelijk maken, wat eveneens een algemeen adres voor de zogenaamde “elektronische post” (e-mailadres) omvat. Voor zover een betrokken persoon per e-mail of via een contactformulier contact met de verantwoordelijke voor de verwerking opneemt, worden de door de betrokken persoon overgemaakte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis door een betrokken persoon aan de verantwoordelijke voor de verwerking overgemaakte persoonsgegevens worden et het oog op de bewerking of de contactopname met de betrokken persoon opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.
Via het contactformulier worden volgende gegevens overgemaakt: onderwerp, uw mededeling aan ons, firmanaam, klantnummer, naam, adres, telefoon-, faxnummer en e-mailadres.
Via het formulier “Retourservice” worden volgende gegevens overgemaakt: klantnummer, firmanaam, contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres, naam, adres, afleverbonnummer, artikelnummer, artikelbenaming en reden van de terugzending.

Gegevensbescherming bij sollicitaties en tijdens de sollicitatieprocedure


De firma Naber GmbH verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook op elektronische wijze plaatsvinden. Dit is in het bijzonder het geval wanneer een sollicitant betreffende sollicitatiedocumenten op elektronische wijze (e-mail) aan de verantwoordelijke voor de verwerking overmaakt. Sluit de verantwoordelijke voor de verwerking een aanwervingsovereenkomst met een sollicitant, dan worden de overgemaakte gegevens in functie van de afwikkeling van het dienstverband met inachtneming van de wettelijke voorschriften opgeslagen. Wordt door de verantwoordelijke voor de verwerking geen aanwervingsovereenkomst met de sollicitant gesloten, dan worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na bekendmaking van de betreffende beslissing automatisch gewist, voor zover dit niet in strijd is met andere rechtmatige belangen van de verantwoordelijke voor de werking. Een ander rechtmatig belang in deze context is bijvoorbeeld een bewijsplicht in het kader van een procedure conform de Duitse Algemene Antidiscriminatiewet (AGG).

Cookies


De internetpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten aan uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer achtergelaten worden en die uw browser opslaat.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze orden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u deze wist. Deze cookies maken het voor ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.
U kunt uw browser zodanig instellen, dat u over het bestaan van cookies geïnformeerd wordt en cookies slechts in een specifiek geval toelaten, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of over het algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
Cookies die voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gewenste functies (bv. functie van een winkelmandje) noodzakelijk zijn, worden op grond van art. 6 lid 1 letter a AVG opgeslagen. De gebruik(st)er geeft zijn/haar toestemming voor het gebruik van cookies. De exploitant van de website kan technisch noodzakelijke cookies ook zonder toestemming gebruik.
Toestemming: voor zover er andere cookies (bv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) opgeslagen worden, kunt u zelf beslissen, welke cookies u toestaat. Vink daarvoor gewoon in het pop-upvenster „Cookies“ de toegestane cookies aan. U kunt het venster te allen tijde openen doordat u onderaan links op de vingerafdruk klikt.

Contactgegevens van de gegevensbeschermingscoördinator


De firma Naber heeft met de heer dr. Johannes Schröder een gegevensbeschermingscoördinator aangeduid.
De contactgegevens luiden:
correspondentieadres: An den Datenschutzbeauftragten der Naber GmbH, Enschedestr. 24, D-48529 Nordhorn
Tel.: +49 5461-886299
E-mail (bij voorkeur): datenschutz(at)naber.com

Informatieplichten conform Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemeen

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften en overeenkomstig deze verklaring. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Het onderhavige informatieblad licht toe, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Het licht ook toe, hoe en voor welk doeleinde dat gebeurt.

Verantwoordelijke instantie

Firmenname: Naber GmbH
Adresse: Enschedestraße 24, 48529 Nordhorn, Deutschland (Duitsland)
Tel.: +49 5921 704-0
Fax: +49 5921 704-140
E-Mail: info@naber.com
Internet: www.naber.com

Gegevensbeschermingscoördinator (extern)

Dr. Johannes Schröder
Griegstraße 6, 49565 Bramsche, Deutschland (Duitsland)
Tel.: +49 5461 886299
E-Mail: datenschutz@naber.com

Wettelijke basis van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien er een wettelijke basis bestaat, m.a.w. als

 • toestemming door de betrokkene gegeven werd (art. 6, lid 1, lit. a AVG),
 • de uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, lit. b AVG) plaatsvindt,
 • er van gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, lit. f AVG) sprake is,
 • de nakoming van een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, lit. c AVG) plaatsvindt.

Verwerking van gegevens, gegevenscategorieën en betrokken groepen van personen

Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overeenkomstig de aanpassings- en omzettingswet AVG (BDSG-neu = Duitse Wet inzake Gegevensbescherming-nieuw) geregistreerd en verwerkt. Wij verwerken volgende gegevens van u:

firmanaam, naam en voornaam van contactpersonen en (eind-)klanten, adres, telefoon- en faxnummer, e-mail, bankrelatie, contracten, afleverbonnen, facturen.

De gegevens behoren tot volgende gegevenscategorieën: identificatiegegevens, communicatiegegevens, financiële gegevens, order- en contractgegevens alsook factureringsgegevens.

Volgende groepen van personen zijn betrokken: klanten, prospecten, leveranciers, handelsvertegenwoordigers en werknemers.

Gebruik van uw gegevens (doel)

De verzameling van deze gegevens gebeurt,
 • om u als klant te kunnen identificeren,
 • om uw aanvraag, uw bestelling adequaat te behandelen,
 • om aan bestellingen gevolg te geven,
 • voor de correspondentie met u,
 • voor de facturering,
 • voor informatieve doeleinden.

Rechten als betrokkene

Als betrokkene hebt u te allen tijde het recht
 • op gratis informatie over de over u opgeslagen persoonsgegevens (art. 15 AVG), hun oorsprong en ontvangers en het doel van de verwerking van uw gegevens,
 • op correctie (art. 16 AVG),
 • op blokkering (recht op beperking van de verwerking, art. 18 AVG),
 • op schrapping van deze gegevens met inachtneming van eventueel bestaande wettelijke bewaarplichten (art. 17 AVG),
 • op indiening van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG),
 • op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

Doorgeven van gegevens

Gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan uw aanvraag/bestelling gevolg te geven. Gegevens worden niet aan derde landen overgemaakt.

Geautomatiseerd besluitvormingsproces en profilering

Er worden geen processen van de geautomatiseerde besluitvorming conform art. 22 AVG of andere profileringsmaatregelen conform art. 4 nr. 4 VG doorgevoerd.

Bezwaar tegen de toestemming

U kunt tegen een gegeven toestemming te allen tijde met het oog op de toekomst bezwaar maken. Indien u van uw recht op bezwaar gebruik wenst te maken, volstaat een e-mail aan de firma Naber GmbH (zie vorige pagina).

Schrapping van persoonsgegevens

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden na beëindiging van het doel met inachtneming van de wettelijke bewaarplichten gewist.

Technisch-organisatorische maatregelen

Wij treffen technisch-organisatorische maatregelen om uw gegevens met een hoge mate aan veiligheid te kunnen bewerken. Aan volgende punten wordt daarbij veel waarde gehecht:

 • Vertrouwelijkheid (art. 32 lid 1 lit. b AVG), in het bijzonder controle op toetreding, toegang en scheiding
 • Integriteit (art. 32 lid 1 lit. b AVG), in het bijzonder controle op overmaking, invoer, verwerking, documentatie en orders
 • Beschikbaarheid en belastbaarheid (art. 32 lid 1 lit. b AVG), in het bijzonder beschikbaarheidscontrole en herstelbaarheid/li>
 • Procedure voor een regelmatige controle, beoordeling en evaluatie (art. 32 lid 1 lit. d AVG; art. 25 lid. 1 AVG), in het bijzonder gegevensbeschermingsmanagement, gegevensbeschermingsvriendelijke voorinstellingen en organisatiecontrole